Policy Documents

  • Home
  • /
  • Policy Documents

वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६८ -मस्यौदा 

वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३

जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, २०६३

वन विकास कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४

काठ/दाउरा संकलन, कटान, ढुवानी एवं घाटगद्दी व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष संचालन विनियमावली, २०६३

वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका २०६० 

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन 

वन पैदावार -काठ/दाउरा संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका २०५७

सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२

सार्वजनिक - नीजि साझेदारी नीति - २०६० 

स्थानीय निकाय अनुदान रमक सञ्चालन निर्देशिका - २०५५

गाउँ विकास समिति अनुदान कार्यक्रम संचालन निर्देशिका - २०५८

स्थानीय स्वायत्त शासन वन ऐन, २०५५

प्राङ्गगारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्रवाधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशीका, २०६४, २०६५

कृषिमा जैविक विविधताको नीति, २०६३

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१

कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन नीति, २०५३ 

बीसवर्षौ अवधारणाः दिगो जीविका सुधारका लागि कृषि अनुसन्धान

Government of Nepal Ministry of Forests and Soil Conservation Singhdurbar, Kathmandu: Buffer Zone Management Guideline, 1999

Forestry Sector Policy 2000 

National Parks and Wildlife Conservation Act, 1973

Forest Areas Lands Act, 1971

Forest Regulation, 2051 (1995)

Buffer Zone Management Rules, 2052 (1996)

Local Self Governace Act, 2055 (199)

Forest Act 1993

National Wetland Policy 2059

Nepal Interim Plan Approach Paper 2064-67

Poverty Reduction Strategy Paper Nepal

Three year interim plan 2067-2070

Buffer Zone Management Regulation, 1996

Forestry Sector Policy 2000

Leasehold Forest Policy, 2002

National Biosafety Framework Nepal

National Wetland Policy 2003

An Act Made to Provide for the Protection of Plants, 2059

Forest Act Amendment bill 2010

MFSC proposal 2010 to amend Forest Act

Annual reports

E-newsletters

Recent video

Find us on Facebook